Scroll

Dit zijn onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CONTRAQS (HR 70121400)

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van Contraqs en op alle met Contraqs gesloten overeenkomsten.

 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.

 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Contraqs. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 6. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Contraqs is ingestemd.

 7. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere onderneming (natuurlijke persoon danwel rechtspersoon) die met Contraqs in een contractuele relatie staat of komt te staan.

 8. Contraqs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 9. Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever ermee in, dat Contraqs bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarvan de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat of als daarvoor een gerechtvaardigd belang is, dan zal Contraqs in het kader van de AVG met deze derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is. De derde wordt in een dergelijk geval beschouwd als subverwerker in de zin van de AVG

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten en de daaraan gekoppelde prijs.

 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Contraqs, op welke wijze dan ook, aan opdrachtgever is overhandigd of indien opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

 3. Opdrachtgever en Contraqs komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Contraqs gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

 4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Contraqs niet.

 

Artikel 3 - Prijzen

 1.  Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Contraqs in zijn offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.3) aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.
 3.  Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van overheidswege geldende bepalingen, worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Betaling

 1.  Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Contraqs als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom,met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
 5. Betalingen door opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 2 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
 6. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door opdrachtgever, is Contraqs bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Onderdeel van het opschorten van diensten zal zijn het buiten werking stellen van (de faciliteiten van) het platform van Contraqs.
 7. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Contraqs heeft het recht al hetgeen hij, al dan niet opeisbaar, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 - Uitvoering van diensten

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door Contraqs verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Contraqs. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Contraqs verstrekte gegevens en informatie.
 2. Omdat Contraqs bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Contraqs niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Omdat het platform cq. de dienst van Contraqs uitsluitend werking (en voordeel) heeft voor opdrachtgever als opdrachtgever het platform cq. de dienst voorziet van de voor opdrachtgever specifieke informatie en gegevens omtrent door opdrachtgever gesloten contracten met derden, is er van de zijde van Contraqs slechts sprake van een inspanningsverplichting om het platform ter beschikking te stellen, en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverplichting.
 4. Overeenkomsten die tussen Contraqs en opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen

 5. Overeenkomsten die tussen Contraqs en opdrachtgever worden gesloten voor bepaalde tijd, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

 6. Contraqs heeft het recht om ieder jaar de prijs voor haar dienstverlening te indexeren.

 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 4 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

 8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 3 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

 9. Een opzegging dient steeds schriftelijk -aangetekend- plaats te vinden.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Contraqs is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan opdrachtgever of derden, tenzij er aan zijn kant sprake is van opzet of grove schuld.

 2. Het gebruik van de dienst van Contraqs is alleen mogelijk door het gebruik van internetdiensten van anderen. Contraqs is niet aansprakelijk voor het niet ter beschikking zijn van haar dienst voor opdrachtgever, indien dat het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van diensten van anderen.

 3. Contraqs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Contraqs is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Contraqs kenbaar behoorde te zijn.

 4. Contraqs erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

 5. Indien Contraqs, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

 6. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Contraqs schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

Artikel 7 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Contraqs niet gehouden zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van Contraqs wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Contraqs, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.8 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

 4. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

 5. Voor zoveel Contraqs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Contraqs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Contraqs gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Contraqs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Contraqs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten van Contraqs, berusten bij Contraqs.
 2. Het is opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van software of instructiemateriaal, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Contraqs.

 

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

 1. Contraqs is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Contraqs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

     2. Contraqs kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en         billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

     3. Contraqs kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Contraqs zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

     4. Contraqs kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het niet mogelijk is het overeengekomen resultaat te bereiken.

     5. Bedragen die Contraqs heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van Contraqs of overeenkomsten die met hem zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Contraqs is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.